Gỗ tạp

Thanh gỗ thông bào láng

Đố ẹo 1100 mmx 35mmx 90mm

Đố ẹo 1300 mm x35mm x90mm

Ván thông 1100x80x18 mm

Ván thông 1500x100x17 mm

Ván thông 1200x80x20 mm

Ván thông 1200x140x20 mm

Ván thông 1000x140x20 mm1