Gỗ tạp

Thanh gỗ thông bào láng

Đố ẹo 1100 mm

Đố ẹo 1300 mm

Ván thông 1100x80x18 mm

Ván thông 1500x100x17 mm

Ván thông 1200x80x20 mm

Ván thông 1200x140x20 mm

Ván thông 1000x140x20 mm1