Hạt tiêu đen 110g

Black pepper pinhead 2 mm

Black pepper pinhead 1.5 mm

Black pepper pinhead 1mm1